;

RAZMİ AĞA ÇEŞMESİ (H.1278- M.1861)

Beşiktaş’ta ( Şenlikdede Camii sokak) Şenlikdede Mescidi karşısındaki set üzerinde bulunan bu çeşme mermer kaplıdır. Dört sütunla süslenen cephenin iki orta sütunu arasında yarım daire şeklindeki kemerinin içinde düz bir ayna taşı bulunmaktadır. Sağdan başlayarak birinci ve ikinci sütunlar üzerinde ( Vecelna minel ma külle şey’in hay) âyeti, ikinci ve üçüncü sütunlar üzerinde tarih kitabesi, üçüncü ve dördüncü sütunlar üzerinde ( Hayrül ma...) diye başlayan bir hadis yazılıdır. Kitabelerin üzerinden geçen bir kornişte oturtulmuş taçta beyzi bir madalyon içersinde Abdülazizin tuğrası ve ( Besmele) yer almaktadır. Çeşme meyilli arazide kurulmuş olduğundan yanından merdivenli bir yol geçmekte ve bu merdivenin ulaştığı düzlük çeşmenin üstünde bir teras oluşturmaktadır. Tekne ve sedleri biraz bozulmuş olmakla beraber suyu akmaktadır.

Kitabe Beşiktaş Mevlevihanesi Şeyhi Nazif Ahsen Dede tarafından yazılmış olup şöyledir:

“ Âb-ı rû-yi saltanat derya-yi adl-ü merhamet”

“ Hazret-i Abdülaziz ol Hızr-i İskender-hisal”

“ İdeli taht-ı hümayuna saadetle cülüs”

“ Sâyesinde oldu her mevki’ bütün cennet-misal”

“ Vârid olmuş çünki en-nasü alâ deyn-ül-mülük”

“ Bendegânı itdiler cümle bu isre imtisal”

“ Baş muhasib bendesi ez-cümle ol Şahinşehin”

“ Yoluna celb-i duâya itdi bezl-i nakd-ü mal”

“ Yapdı bu mevki’de işte böyle ra’nâ çeşmeyi”

“ Nâil-i ecr-i cezîlî eylesün ol zü’l-celâl”

“ Katresince devlet-ü ikbâl-i şân-ü şevketin”

“ Eylesün efzün o Sultanın cenâb-ı lâ-yezâl”

“ Söyledim târih-i gevher-dârın atşâna Nazif”

“ Lütfidüb Ramiz Ağa kıldı revan âb-ı zülâl”

(1278)