;

RAİF AĞA ÇEŞMESİ (H.1293- M.1876)

Beşiktaş’ta Teşvikiye Caddesi ( Hüsrev Gerede Cad. No:47) üzerinde İclaliye (Raif Ağa) Camii altındaki bu çeşme camiinin tamiri sırasında şeklini kaybetmiştir. Bugünkü görünümü sıvayla örtülmüş bir satıh üzerinde basık bir kemer altında düz bir ayna taşından ibarettir. Teknesi sağlamdır, suyu akmaktadır.

Yüksekte kalan kitabesi şöyledir:

“ Hazret-i Abdülaziz Han Hakaan-ı İskender-tüvan”
“ Adl-ü dâdı dem-be-dem olmuştur âlemde nişan”
“ Sâye-i lütfunda bir cami binasını eyleyüp”
“ Şeb- çırağan-ı kanadil ile her sû ol mekân”
“ Dâderile vâlideyni ruhları handan ola”
“ Gel bu hayrat icre icra it salâtı külli an”
“ Seng-i mermerde kazıldı  târih-i âb-ı hayat”
“ Teşnegâna vardı suyunca akub buldu mekân”
“ Hem dahi sıbyan içün mekteb dahi oldu nasîb”
“ Defter-i a’mâline rahmet yazılsun her zeman”
“ Mescid-i iclâliyye târihini söyler Nazif”
“ Ol Mehemeded Raif’i me’cürun it Mevlâ heman”

(1293)