;

RAGIP PAŞA (Koca) ÇEŞMESİ (H.1176- M.1762)

Koska’da  Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi’nin (Ordu caddesi No:225) avlusunda bulunan bu çeşme mermerdendir. Renkli taşlardan yapılmış yuvarlak kemerinin altında düz bir ayna taşı vardır. Teknesi sağlamdır, suyu akmaktadır. Kemerinin üzerinde yer alan kitabe şöyledir:
“ Şah sultan Mustafa Hanın vezîr-i azamı”
“ Nâmdaş-ı Fahr-i ümmet Râgıb-ı ehl-i kemâl”
“ Ebr-i bârân-ı atûfet kim hurûşan olmada”
“ Cûşiş-i seylab-ı evsâfiyle enhâr-ı hayâl”
“ Muktezâ-yi meşreb-i ihsânı tecvîz eylemez”
“ Yapdı hem bu çeşmeyi ol Âsaf-ı derya-nevâl”
“ Hızr tevfîkin mukarin eyleyüb dâim ona”
“ Eyleye ihyâ-yı âb-ı lûtfu Hayy-i lâ-yezel”
“ Dil döküb atşâna lûle dir târihini”
“ Oldu cârî nuş idin bu çeşmeden mâ-i zülâl” (1176)