;

PERESTÛ KADIN ÇEŞMESİ (H.1313- M.1895)

Silivrikapı’da Bâlû Tekkesi karşısında (Silivri kapı İlkokulu binası duvarında) bulunan bu çeşme baştan başa oymalarla süslü yekpare mermer bir ayna taşından ibarettir. Musluğu kopraılmış teknesi kırılmıştır. Hafif beyzî bir madalyon içersindeki kitabesi şöyledir:

“ Cennetmekân firdevs-âşiyan Gazi Eb-ül-feth Sultan”

“ Mehemmed Han Hazretlerinin Topçubaşı bu makamın”

“ Bâni-i evveli Bâli Süleyman Ağa Hazretlerinin rûh-i”

“ Kudsiyeleri için Prestû Kadın Efendi’nin hayratıdı”

      “ 13 Zilka’de 1313”

Perestû Kadın Abdülmecid’in altıncı kadınıdır.

Çeşmenin suyu akmamaktadır.