;

OTAKÇILAR MEZARLIĞI ÇEŞMESİ ( H. 1097- M.1685) TELHİSİ MEHMED AĞA ÇEŞMESİ (H. 1141- M. 1728)

Eyüp’te Alaca Tekkesi sokağındaki bu çeşme “ İstanbul Çeşmeleri”nde Otakçılar Mezarlık duvarı bitişiğinde gösterilmiştir. Çevre yolunun açılışı ile mezarlık ortadan kalkmış duvarı da kalmamıştır.

Kesme taştan klâsik üslupta yapılan çeşme bugün çok harap durumdadır. Yer yer taşları dökülmüş, ayna taşı bozulmuş, teknesi toprak altında kalmıştır.

Kemerinin üzerinde iki kitabe bulunmaktadır. Üstte çeşmenin yapılışına ait olan kitabe şöyledir:

“Kalel melilcülhâdi aynen yaşrebü biha ibâdullah”

         (1097)

Tamir kitabesi bunun altında yer almaktadır:

“ Vezir-i azam İbrahim Pâşâa-yi kerem-perver”

“ Saadetle cihan vaktinde ma’mur oldu ser-tâ-pâ”

“ Zaman-ı devletinde sâı-yi hayrat olub âlem”

“ Kimi çeşme kimis medrese itmededir ihyâ”

“ Çırag-ı hassı Telhisi Mehemmed Ağa meyniyle”

“ Ebu Eyyub’da kıldı bu vâlâ çeşmeyi icrâ”

“ Duâ-yi heyre mazhar ola bânisi anın mâdam”

“ İder bu âb-ı nâbı ile bu çeşme âlemi irvâ”

“ Bu mısr’-ı dil- ârâdır ann itmamına târih”

“ Bu zîba çeşmenin âb-ı hayatın gel gel iç sahhâ”

       (1141)

Çeşmeyi ilk defa kimin yaptırdığı bilinmiyor. İkinci kitabenin Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Has çırağı Telhisi Mehmed Ağa tarafından yenilendiği anlaşılıyor.