;

BEŞİR AĞA (Lala) ÇEŞMESİ (H.1153-M.1740)

Beyoğlu´nda Asmalı Mescid Sokağı´nda bugün izi bile kalmayan Asmalı Mescid´in avlusunda iken Kamhi Apartmanının altında kalmış bulunan bu çeşmeye Asmalı Mescid Çeşmesi denilmektedir.

Çeşme içerlek olarak iki sütun arasındadır. Teknesi betonla doldurulmuştur. Kitabesi okunamaz hale gelmiştir.

Taksim suyu tesislerinde bu kitabe şöyle kaydedilmiştir.

Eyleyüb sa´y bi-´l hayr bu çeşmeyi kıldı revan"

Han Mahmud´a Hazinedar Ağa Lala Beşir"

Nîl-i cûd-ü mekremet Şahinşehin emri ile"

Oldu mecra-yi safa bu çeşme-i kevser nazîr"

Müstedam olsun seririnde safâ-yi tab´ıla"

Yüz sürüb cûlar gibi pâyine e´da-yi hakir"

Oldu câri himmet-i Lala-yi bî-hemta ile"

Bu suyu mahtaç iken bu sûde her mîr-ü fakir"

Barek-Allah çeşm-i dil-kes sebîl-i hayr de"

Teşnegâne feyz-i hakkî hem müşir-ü hem beşîr"

Akdı bir târîh-i ter mizan-ı tab´a sû gibi"

Ayn-ı zemzem âb-ı dil-cû kıldı pâk icrâ Beşîr"

                                                                       1153

Çeşmeyi yaptıran Mahmut I´in Hazinedarı Lala Beşir Ağa´dır.